1. fejezet: A Klubtagsági jogviszony alanyai, a biztosított személy(ek), az esemény

1.1. Az AAC az a klubszervezet, amely a díj ellenében a kockázatot viseli és a jogalap fennállása esetén a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások teljesítésére kötelezettséget vállal.

1.2. A szerződés szerződője az a személy, aki a szerződést az AAC-vel megköti és a díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő lehet fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A Biztosított személy(ek) az esemény bekövetkezésekor a gépkocsiban utazó személyek.

1.3.1. Jelen feltételek szerint a biztosított személy utazásra használt gépjármű lehet:

1.3.1.1 olyan gépkocsi, amely megengedett maximum össztömege 3,5 T, és az állandó ülőhelyek száma – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb 9 (5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelete szerinti M1-es besorolás);
1.3.1.2. olyan motorkerékpár, mely 45 km/óra sebességnél nagyobb sebességű és 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belsőégésű motorral van ellátva (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelete szerinti L3-as besorolás);

1.3.2. Jelen feltételek, a jelen feltételek szerinti gépjárművel mozgatható vontatmányra nem vonatkoznak, nem tartalmazza a mentési szolgáltatásra jogosúlt gépjárművet. Lakókocsi,
pótkocsi

1.4.  Esemény következik be, ha a gépjárművet a biztosított személy/ek a Klubtagsági hatálya alatt jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával használták és az működésképtelenné vagy a vonatkozó előírások alapján a közúti forgalomban való használatra alkalmatlanná vált, közlekedési balesetet szenvedett.

1.5. Közlekedési baleset:
Váratlanul bekövetkező, nem szándékosan előidézett forgalmi esemény, amely következtében anyagi kár keletkezik a vezetett gépjárműben, mint például – de nem kizárólag – ütközés, borulás, zuhanás, robbanás, továbbá jelen feltételben közlekedési balesetnek minősül a gépjármű feltörése is.

1.6. Műszaki meghibásodás (üzemzavar):
A vezetett gépjármű bármely hirtelen, előre nem látott hibája, beleértve a mechanikai vagy elektromos meghibásodást, amennyiben az a Biztosított gépjármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy az olyan váratlan meghibásodás, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a Vezetett gépjármű bezárását vagy lezárását (ablak/tetőemelő, zár).
Az 1.8ban leírtak szerinti Defekt nem tartozik bele illetve arra nem terjed ki az Assistance szolgáltatás.

1.7. Önhiba:
Önhibának minősül az az esemény, amely a gépjármű üzemeltetőjének magatartására vezethető vissza, így például lemerült akkumulátor, üzemanyaghiány, kizárás a gépkocsiból, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs hiánya.

1.8. Defekt:
Jelen Klubtagsági jogviszony szempontjából defektnek minősül a biztosított gépjármű bármely, használatban lévő gumiabroncsának olyan váratlan, előre nem látható ok miatt bekövetkezett sérülése, amely a vezetett gépjármű menetképtelenségét eredményezi.

 

 

 

 

 

 

 1. fejezet: Ügyféllel megkötött szerződés létrejötte, hatálya, díjfizetés, megszűnése; elévülés

  2.1. A szerződés megkötését – ajánlattétel – a Szerződő:
  2.1.1. adatainak online módon való megadásával és a Termékre vonatkozó ajánlatának elektronikus úton továbbításával, vagy
  2.1.2. telefonon keresztül kezdeményezheti.

2.2. A szerződés az ajánlattételt követő nap 0. órájában jön létre, feltéve, ha a Szerződő a díjat a Klubnak megfizette. A szerződés létrejöttét kötvény tanúsítja, melyet a Szerződő elektronikus vagy postai úton kap meg.

2.3. Elállási jog

Jelen termék megvásárlása távértékesítés útján történő szerződéskötésnek minősül, ezért a szerződéskötéstől, illetve, ha a szerződési feltételeket később veszi kézhez, ezek kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szerződő postán vagy mailben jogosult a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani.

2.4. A klub kockázatvállalásának kezdő időpontja:
2.4.1. online módon való ajánlattétel esetén a szerződés létrejöttét követő 4. nap 0. órája,
2.4.2. telefonon keresztüli ajánlattétel esetén a szerződés létrejöttét követő 5. munkanap 0. órája,
feltéve, ha a Szerződő az ajánlattétel során ehhez kifejezetten hozzájárul. Ellenkező esetben a Klub kockázatviselése csak a felmondásra nyitva álló idő (2.3 pont) lejáratát követően veszi kezdetét.
A kockázatvállalás kezdő időpontját a kötvény tartalmazza.

2.5. A időszak egy év, amely minden évben az  évforduló napján kezdődik, és ettől számítva egy évig tart (a továbbiakban:  év), az évforduló napját a  klubkártya tartalmazza.

2.6. A Klubtagság területi hatálya:
A Klubtagság a Magyarországon bekövetkezett   eseményekre vonatkozik

2.7. díj
2.7.1. A díj
az AAC által vállalt kötelezettségek ellenértéke.

A díj megállapítása az AAC díjszabása alapján, a választott csomag és a gépjármű kora (lásd 1.3 pont) szerint történik.

Jelen klubkártya díja rendszeres éves díjú, mely a regisztráció létrejöttekor, majd a Klubtagsági évforduló napján esedékes.

A díj fizetésének kötelezettsége a szerződő felet terheli.

2.7.2. A díjfizetés elmulasztásának következményei

Ha a Szerződő az esedékes díjat nem fizeti meg, az AAC – a következményekre való figyelmeztetés mellett – a Szerződőt a felszólítás elküldésétől számított 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

Ha az AAC kockázatviselésének ideje alatt esemény következik be, úgy az esedékessé vált, de az esemény bekövetkezéséig megfizetni elmulasztott díjat a klubnak jogában áll a szolgáltatás(ok) összegéből levonni.


2.7.3. A díj módosítása

2.7.3.1. A  szerződés hatálya alatt az AAC a klubkártya díjának mértékét a kockázati tényezők, így különösen az AAC nyilvántartása szerinti, azonos módozatú  szerződések kárgyakoriságának vagy átlagkárának a módosítás hatálybalépését megelőző naptári évben bekövetkezett, jelentős, legalább 4%-ot meghaladó változására, vagy a  szolgáltatást érintő közterhek megváltozására figyelemmel, a  szerződés következő évfordulójának napjától kezdődő hatállyal, a megváltozott körülményekkel arányos mértékben, de legfeljebb 100%-os mértékben módosíthatja.

A díj jelen pont szerinti módosítása esetén a klub a  díj módosításáról és annak mértékéről a módosítás hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően írásban értesíti a szerződőt.

 

Amennyiben a szerződő az AAC által közölt módosításokkal a szerződését nem kívánja fenntartani, a szerződést a évfordulóra, az évfordulót megelőzően – felmondási idő figyelembevétele nélkül – írásban felmondhatja.

Felmondás hiányában a szerződő a évforduló napjától kezdődő hatállyal a megváltozott mértékű díjat köteles megfizetni.


2.7.3.2. Amennyiben a szerződő fél nem tekinthető fogyasztónak (1.2. pont), úgy a 2.7.3.1 pontban foglaltaktól függetlenül a díj abban az esetben is módosul, ha az AAC a díjnak a szerződés következő évfordulójának napjától kezdődő hatállyal történő módosítására tesz javaslatot a szerződő részére, és a szerződő a javaslatot akként fogadja el, hogy az annak megfelelő mértékű, az évfordulót követő első esedékes díjfizetési kötelezettségét teljesíti. A díj módosítására vonatkozó javaslatát az AAC írásban, a szerződés következő évfordulóját megelőző legalább 30 nappal közli a szerződővel.

2.8. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés
a) rendes felmondással,
b) a díj fizetésének elmulasztása esetén jelen feltétel 2.7.2. pontjában meghatározottak szerint;
c) a díj változása esetén, ha a szerződő a szerződést a időszak végére felmondja,
d) ha az AAC kockázatviselésének kezdete előtt az Esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy az érdek megszűnt. Ha az AAC kockázatviselésének tartama alatt az esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy az érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik;
e) a Felek közös megegyezésével;

 1. f) elállással

 

A határozatlan időtartamra kötött szerződést a felek írásban, az időszak végére 30 napos felmondási idővel mondhatják fel. A felmondásnak a címzetthez az évfordulót megelőző 30. nap 0. óráját megelőzően kell megérkeznie.

2.9. Elévülés

2.9.1. A szerződésből eredő igények 1 (egy) év elteltével évülnek el.
2.9.2. Az elévülési idő a következő időpontokban kezdődik:
a) az esemény bejelentésének elmaradása esetén az esemény bekövetkezésekor,
b) az esemény bejelentése esetén a bejelentés beérkezését követő napon,
c) egyéb esetben a követelés esedékessé válásának napján.

Jelen feltételek elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott általános öt éves elévülési időtől.

3.fejezet: A szolgáltatás

Az AAC az országos és nemzetközi segítségnyújtási hálózatával együttműködve az esemény bekövetkeztekor a szerződésben meghatározott alábbi szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget:

3.1. Információszolgáltatás
3.1.1. A Klubtagság hatálya alatt az AAC az alábbi információkat nyújtja: legközelebbi márkaszerviz kikeresése és a szükséges információk (telefonos elérhetőség, cím, kapcsolattartó neve) átadása a biztosított által megadott gépjármű márkája szerint.

 

3.2. Alapszolgáltatások

3.2.1. Amennyiben a regisztrált ügyféllel kapcsolatban esemény következik be, az AAC az alábbi szolgáltatást nyújtja:

3.2.2. Közúti segélyszolgálat (helyszíni javítás): E szolgáltatás alapján az AAC helyszínre küldött javítója vagy járműszállítója hajtja végre a hibaelhárítást, illetve a gépjármű forgalomba történő visszahelyezését az alábbiak szerint:

Ha a gépjármű a regisztrált személy által bejelentett esemény következtében menetképtelenné vált, az AAC a regisztrált személy bejelentését követően segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, mely javítója javítással megkísérli a regisztrált járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni. Az AAC, amennyiben az esemény bejelentése alapján a helyszíni javítással várhatóan nem lehetséges a jármű menetképessé tétele, dönthet úgy, hogy a Közúti segélyszolgálat (3.2.2.) helyett a Mentés, elszállítás (3.2.3.) szolgáltatást nyújtja.

Az AAC a szolgáltatást végzőnek (amennyiben nem saját mentést végző téríti meg a helyszínre történő egyszeri kiszállás és a helyszínen történő javítás számlával igazolt munkadíját belföldön vagy külföldön. (A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a Klubtagsági nem tartalmazza, azt a biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.)

A javítással menetképessé tett gépjármű megjavítása csak ideiglenes javításnak minősül, a gépjármű mielőbbi tartós és üzembiztos megjavíttatása a gépkocsi tulajdonos kötelezettsége, melynek saját költségére köteles eleget tenni.

3.2.3. Autómentés, elszállítás: az AAC belföldön történt meghibásodás esetén gondoskodik a gápjármű kívánt műhelybe való szállításáról, amennyiben az esemény következtében menetképtelen gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba hozni (meghatározott szükségjavítás nem hajtható végre helyben), az AAC által a helyszínre küldött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal, a gépjármű elhelyezkedésétől és a beregisztrált lakhely címe között számított szervizbe szállítja, amely alkalmas a gépjármű 3.2.2 pontban rögzített tartós és üzembiztos megjavítására. Amennyiben az ügyfél szeretné, a gépjármű hazaszállításáról is dönthet.

 3.2.4. A gépjármű tárolásáról gondoskodik az AAC, az őrzés költségeinek vállalásával abban az esetben, ha a 3.2.3 pont alapján elszállított biztosított gépjármű javítására szolgáló célszerviz vagy javítóműhely a biztosított gépjárművel történt esemény idején zárva tart, mindaddig, amíg a szerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de maximum az első munkanapig.

3.3. Kiegészítő szolgáltatások

A Ügyfél kiegészítő szolgáltatásokra abban az esetben jogosult, ha az esemény következtében az AAC alapszolgáltatásai közül legalább egyet igénybe vett.

Az AAC ebben az esetben a kiegészítő szolgáltatásokat az alapszolgáltatás mellett, azt kiegészítő szolgáltatásként nyújtja.

3.3.1. Amennyiben a gépjárművön esemény következett be, és az esemény napján nem lehetséges a gépjármű ismételt menetképes állapotba helyezése, illetve hazaszállítása, az AAC az alábbi szolgáltatások egyikét nyújtja.

Egy esemény alkalmával csak az egyik szolgáltatás vehető igénybe, amelyek nem kombinálhatók:

 

3.3.2. Az AAC vállalhatja – de nem kötelezően – az ügyfelek részére (a gyártó által előírt, a gépkocsiban utazható személyek maximum létszámáig) a szerviz vagy az esemény közelében lévő szállodában történő elhelyezésének megszervezését, és annak költségeit legfeljebb 3 éjszakára 50 EUR/szoba/éjszaka összegben. Az ezt meghaladó költségek az utas(oka)t terhelik. A szolgáltatás által fedezett összeget az AAC közvetlenül fizeti meg a szálloda számára. Amennyiben az adott szállodában nincs mód a közvetlen fizetésre, akkor azt a biztosított személy(ek) köteles megfizetni, és azt az AAC számla ellenében utólag téríti számára. Az AAC megszervezheti – de nem kötelezően – az eseménytől a szállodába jutást is, és annak költségeit utólag, számla ellenében átvállalja. Az AAC a jelen szolgáltatás szervezése során a biztosított igényét közvetíti a szálloda számára, a tényleges jogviszony azonban a biztosított és a szálloda között jön létre, a szálloda általános szerződési feltételei szerint, az abban foglalt követelmények, feltételek figyelembevételével.

3.3.3. Az AAC vállalhatja – de nem kötelezően –  a biztosított személyek (a gyártó által előírt, a gépkocsiban utazható személyek maximum létszámáig), vonattal (2. osztályon,) történő továbbutazásának megszervezését a célállomásig vagy a biztosított személy(ek) választása alapján a lakhelyükig. A felmerülő költségeket az AAC eseményenként 300 EUR összegig vállalja.

3.3.4. Az AAC vállalhatja – de nem kötelezően –  egy bérautó kölcsönzésének megszervezését és annak költségeit 3 (három) egymást követő napra, de legfeljebb a javítás idejére. Az AAC kizárólag a bérautó bérleti díját téríti. Az AAC nem kötelezhető a bérautó üzemeltetésével kapcsolatos (pl. üzemanyagköltség) és egyéb esetleges károkból eredő költségek megtérítésére, így kifejezetten nem kötelezhető az autókölcsönző által kért kaució megtérítésére. Az Ügyfél köteles saját költségén megfelelni az autókölcsönző esetleges egyéb feltételeinek is. Az AAC a jelen szolgáltatás szervezése során az Ügyfél igényét az autókölcsönző cégnek közvetíti, a tényleges autóbérlési szerződés az autókölcsönző cég és a biztosított ügyfélközött jön létre az autókölcsönző cég általános szerződési feltételei szerint, az abban foglalt követelmények, feltételek figyelembevételével. A Ügyfél köteles a bérautót leadni az autókölcsönző telephelyén az AAC által térített időszak végéig. A késésből eredő többletköltségeket az AAC nem vállalja.

3.3.4.1. Az AAC egy B, azaz alsó-közép kategóriás bérautó bérlésének költségét vállalja maximum 50EUR/nap  a 3.3.4. pontban meghatározott feltételekkel.


3.4. Garantált szolgáltatás

Az AAC vállalja, hogy belföldön történt műszaki meghibásodás vagy közlekedési baleset bekövetkeztekor, a bejelentéstől számított 2 órán belül szerelőt/autómentőt küld a helyszínre. Amennyiben ez nem történik meg az AAC az Ügyfél írásbeli felszólítására a díj 50%-t visszafizeti. A visszafizetési garancia évenként egyszer érvényesíthető.

Az alábbi esetekben az AAC mentesül a visszafizetési garancia teljesítése alól:

 – amennyiben a Biztosított nem azonnal kéri az autómentést, hanem később, adott időre kívánja megrendelni a szerelő/autómentő kiérkezését,
– a Biztosított gépjármű olyan útszakaszon található, mely forgalmi dugó, vagy útlezárás miatt megközelíthetetlen, vagy késedelemmel közelíthető meg,
– a kiérkezési garantált idő azért nem volt teljesíthető, mert a menetképtelen jármű elhelyezkedése tekintetében a Biztosított nem szolgáltatott pontos információt,
– az AAC munkatársa a vállalt kiérkezési idő leteltét megelőzően tájékoztatta az Ügyfelet, hogy rajta kívül álló okokból nem tudja teljesíteni a garantált szolgáltatás feltételeiben a helyszínre érkezésre vállalt időkeretet,
– a Ügyfél nem adta meg mobiltelefonos elérhetőségét, vagy az AAC-nak fel nem róható okból a Biztosított az általa megadott telefonszámon nem volt elérhető.

A garantált szolgáltatáshoz kapcsolódó díj visszafizetési garancia teljesítésének feltétele, hogy a Ügyfél a szolgáltatást nyújtása során – a Segélyvonaltól való segítségkéréstől, az általa megrendelt szolgáltatás teljesítéséig – végig elérhető legyen mobiltelefonon. Az ebből a kitételből származó technikai feltételek – pl. élő mobiltelefon előfizetés, működőképes, feltöltött mobilkészülék – teljesítésére Ügyfél kötelezettséget vállal, ellenkező esetben az AAC mentesül a díj visszafizetés teljesítése alól.

A garantált szolgáltatás az AAC önkéntes vállalásán alapul, ingyenes jellegű, az Ügyfél számára semmilyen címen nem keletkeztet költséget, kiadást és nincsen sem személyi jövedelemadó, sem egyéb adóvonzata.

3.5. Szolgáltatás korlátozása

Az AAC egy éves időszak alatt legfeljebb kettő  eseményre nyújt szolgáltatást.

 1. fejezet: Kizárások és korlátozások

4.1. A Klubtagsági valamint a kockázatviselés nem terjed ki:

4.1.1. Az eredeti gyári felszereléshez, beállításokhoz képest módosított vagy speciális célú, fokozott igénybevételnek kitett gépjárművekre (pl. versenymotorok, versenyautók, megkülönböztető jelzés viselésére jogosult járművek, veszélyes anyagokat szállító járművek, taxi-szolgálat, autókölcsönzésre használt járművek, oktató gépjárművek, személyszállításra használt gépkocsik, továbbá áruszállításra használt gépjárművek.

4.1.2. A rendszeres alkatrész-, anyag ill. tartozékcserére, időszakos és egyéb karbantartásra és ellenőrzésre, amely a gépjármű normál üzemeltetésével kapcsolatos, továbbá az előírt felszerelésre és tartozékokra.

4.1.3. A vezetett gépjármű közúton kívüli egyéb helyszínen, forgalom elől lezárt közúton bekövetkező balesete vagy menetképtelenné válása esetében.

4.1.4. A vezetett gépjárművek vontatmányai által a biztosított gépjárműben okozott károkra.

4.1.5. A vezetett gépjármű ellopása, rongálása következtében beálló károkra.

4.1.6. Az érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező gépjármű által elszenvedett esemény során felmerülő károkra, valamint azon regisztrált járművön keletkezett károkra, amelyre a tulajdonos a szervizkönyvben előírt karbantartási, ellenőrzési kötelezettségeit elmulasztotta teljesíteni.

4.1.7. A vezetett gépjármű végleges helyreállítását szolgáló javítási és karbantartási költségekre.

4.1.8. Az üzemanyagköltségre.

4.1.9. A poggyász szállítási- vagy postaköltségeire, amennyiben azok nem szállíthatók együtt a regisztrált személlyel, a biztosított gépjárműben utazó autóstopposok kárigényeire.

4.1.10. A Ügyfél egyéb  szerződése alapján (pl. casco biztosítás) megtérülő károkra.

4.1.11. A felkelés, zavargás, tüntetés, sztrájk, terrorista vagy háborús eseményekkel közvetett vagy közvetlen okozati összefüggésben bekövetkezett károkra.

4.1.12. A magyarországi és külföldi államhatalmi, illetve államigazgatási szervek intézkedései/rendelkezései során keletkező károkra.

4.1.13. A  szolgáltatás, vagyis a gépkocsi telephelyre történő elszállításának megtörténte után a vezetett járműben, illetve annak tartozékaiban, és a poggyászokban keletkezett károkra.

4.1.14. Ha a gépjárművet vezető személy alkohol, illetve más bódító hatású szer, illetve ítélőképességét befolyásoló megbetegedés hatása alatt állt a károk bekövetkezésének időpontjában, vagy öngyilkosságot kísérelt meg, kivéve, ha ez a körülmény nem hatott közre a  esemény bekövetkezésében, és ezt a biztosított személy bizonyítani tudja.

4.1.15. Maghasadás, ionizáló, sugárzó anyagok, hulladékok és termékek hatására, nukleáris, biológiai vagy vegyi fegyver által okozott közvetlenül vagy közvetve okozott balesetekre.

4.1.16. Elemi csapás miatt bekövetkező eseményekre.

4.1.17. A vezetett gépjármű rakományaira és a nem biztosított vontatmányaira.

4.1.18. A  szolgáltatás teljesítése során okozott következményi károkra, pl. elmaradt fuvarköltség, kötbér, stb.

4.1.19. Korlátozott szolgáltatás vonatkozik a regisztrált gépjármű olyan területen történő balesetére, egyéb okból bekövetkező menetképtelenségére, ahol nem biztosítható az időbeli és teljes szolgáltatás (pl. mélygarázs), vagy a szolgáltatás nyújtása más, harmadik személy tulajdonában okozna kárt.

 

4.2. A következő esetekben az AAC mentesül a  szolgáltatás nyújtásának kötelezettsége alól, ha:

4.2.1. A gépkocsiban utazó személy(ek) az esemény bekövetkezése után közvetlenül (a meghibásodás helyszínéről) nem jelentette be az eseményt az AAC Ügyfélszolgálati telefonszámán.

4.2.2. A biztosított személy(ek) nem az AAC Ügyfélszolgálati telefonszámán jelentkező személlyel előzetesen megállapodott módon veszi igénybe a szolgáltatást.

4.2.3. Az AAC mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással

a) a szerződő fél vagy a Ügyfél;
b) a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy a biztosított tevékenység folytatásához (ideértve a biztosított vagyontárgy használatával összefüggő tevékenységet is) közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk; vagy
c) a biztosított jogi személynek a vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető beosztású személy (pl. osztályvezető, csoportvezető, részlegvezető) vagy a biztosított tevékenység folytatásában közreműködő tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta.

Súlyosan gondatlannak minősül különösen, ha:

4.2.3.1. A jármű használatának jellemzői nem felelnek meg a vezetett járművel szemben jogszabályban támasztott műszaki követelményeknek a megengedett tömeg, illetve szállítható személyek számának vonatkozásában.

4.2.3.2. Ha a  esemény abból adódott, hogy a jármű menetkészsége egy korábbi meghibásodást követően csak ideiglenesen, nem tartósan lett helyreállítva.

4.2.3.3. Ha a biztosított személy(ek) a költségek és kiadások felmerülését nem az eredeti számlákkal igazolja, amennyiben azokat neki kellett előlegeznie.

4.2.3.4. A  esemény bekövetkeztekor a forgalomban résztvevő gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye, és ez közrehatott a  esemény bekövetkezésében.

4.2.3.5. A  esemény a jármű szakszerűtlen üzemeltetése következtében történt, vagy amennyiben a  esemény időpontjában a biztosított gépjármű nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával, forgalmi engedéllyel vagy rendszámmal.

4.2.3.6. A regisztrált személy(ek) a szerződés elvállalása szempontjából lényeges körülményt elhallgat, vagy a kárrendezés során az AAC-t megtéveszti olyan tény tekintetében, amely az AAC fizetési kötelezettségére, vagy annak mértékére kihatással van.

4.2.3.7. Ha a vezetett járművel a közlekedésrendészeti szabályok megsértésével szállítottak személyeket és ez a tény közrehatott az esemény bekövetkeztében.

4.2.3.8. Ha a biztosított jármű vezetése során bűncselekményt vagy szabálysértést követtek el.

 

 

 1. fejezet: Az esemény bejelentése, a szolgáltatásnyújtás határideje

5.1.  Az esemény bekövetkezésekor a regisztrált személy(ek) köteles(ek) az esemény bekövetkezésének helyszínéről haladéktalanul értesíteni az AAC-ot a következő, 24 órán keresztül elérhető telefonszámon:
Belföldön : +36-80-29-68-29
Külföldön : +36-22-999-550

Amennyiben a biztosított a bejelentési kötelezettségeit nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények, így pl. az esemény bekövetkezése, annak ideje és oka és a klub szolgáltatását befolyásoló körülmények kideríthetetlenekké válnak, az AAC kötelezettsége nem áll be.

5.2. Az Ügyfél a következő adatokat köteles megadni az asszisztencia központnak:

 – telefonos elérhetőség;
– gépjármű modell megnevezése és rendszáma;
– a működésképtelen gépjármű elhelyezkedése;
– a gépjármű működésképtelenségének oka és egyéb olyan fontosnak ítélt körülmény, amely az   esemény lefolyását és a kárrendezést befolyásolják
Kishaszongépjármű csomaggal rendelkező kisteherautó esetén szükséges megadni a gépjármű kialakítását (dobozos, ponyvás-platós, stb.), hosszát, tengelytávját, magasságát, össztömegét, önsúlyát, szállított rakomány tömegét.

5.3. Az AAC a segélyhívás beérkezésekor haladéktalanul köteles megkezdeni a szolgáltatás megszervezését. Amennyiben erre lehetőség van, az AAC a gépkocsiban utazó személy(ek)t tájékoztatja a szolgáltatások tartalmáról és előrelátható teljesítési idejéről.

5.4. A biztosított személy(ek) köteles(ek) a fedezet, jogalap és összegszerűség megállapításához szükséges felvilágosítást megadni és lehetővé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.

A regisztrált személy(ek) köteles az AAC erre irányuló kérelme esetén a szerződéskötéskor megadott adatok és a fedezet ellenőrzése érdekében a forgalmi engedély másolatát az AAC-nak megküldeni.

5.5. A számlával igazolt költségek megtérítése az AAC kézpontjához a fedezet, jogalap és összegszerűség megállapításához szükséges dokumentumok benyújtása utáni 15. napon esedékes.

5.6. A Biztosított köteles a tőle elvárható módon a kárt enyhíteni. A felek megállapodhatnak a biztosított személy(ek) kárenyhítéssel kapcsolatos teendőiben.

 

 1. fejezet: Vegyes rendelkezések

6.1. A jelen szolgáltatás vonatkozásában az igények érvényesítésére vonatkozó elévülési idő az esemény bekövetkezésétől számított 1 (egy) év, amely előírása eltér a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott általános 5 éves elévülési időtől.

6.2. A szerződő 15 napon belül írásban köteles az AAC-nak bejelenteni az klubkártyán, illetve a kötvényen feltüntetett adatok megváltozását.

6.3. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban történhet.

6.4. A jelen különös feltételekben nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.