Ügyféltájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük bizalmát, hogy igényelni kívánja az Alba Regia Autoclub KFT(a továbbiakban: AAC) Vigyél Haza klubkártyáját.

Kérjük, hogy a belépés előtt szíveskedjék figyelmesen elolvasni alábbi tájékoztatónkat:

 • Az Autoclub főbb adatai; elérhetőségek

Cégneve: Alba Regia Autoclub Kft.
Székhelye: 8093, Lovasberény, Rákóczi utca 35.
Internetoldal : www.aac.hu www.albaautoclub.hu
Cégjegyzékszám: 07-09-031069
E-mail : info@aac.hu

 • Panaszkezelési eljárás:

Abban az esetben, ha az AAC által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban bármilyen panasza van, kérjük, forduljon hozzánk
– postán (Alba Regia Autoclub KFT, Székesfehérvár, Semmelweis Ignác utca 13)
– vagy e-mailben: info@aac.hu

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a kivizsgálás eredményéről a panasz közlését követő 30 munkanapon belül az AAC munkatársa válaszlevelet küld Önnek az Ön által kért módon.
Abban az esetben, ha nem sikerül a panaszát megnyugtató módon rendeznie a klubbal való egyeztetés során, elhívjuk a figyelmét a Felügyelet fogyasztóvédelmi honlapjára (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott elérhető tájékoztatókra. A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei Címe: 1013 Budapest, Krisztina, krt. 39. Levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172. Telefonszáma: +36-40-203-776 A Pénzügyi Békéltető Testület működésével kapcsolatos egyéb lényeges információk (így a Testület eljárási szabályzata) megtalálhatóak a http://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon. A permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendezési eljárások közül – a Pénzügyi Békéltetető Testületi eljáráson kívül – közvetítői eljárás is kezdeményezhető, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján. A Klubtagsági szerződésből eredő igények a fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési módok mellőzésével bírói úton is érvényesíthetők. A bíróság eljárására a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

 • A Klubtagsági időszak

A Klubtagsági szerződés vonatkozásában a Klubtagsági időszak 1 (egy) év, amely a kockázatviselés kezdetéhez igazodik.  

 • A kockázatviselés kezdete

Az AAC kockázatvállalásának kezdő időpontja:
– online módon való ajánlattétel esetén a szerződés létrejöttét követő 72. órában
– személyes ajánlattétel esetén a szerződés létrejöttét követő 24.órában, feltéve, ha a Szerződő az ajánlattétel során ehhez kifejezetten hozzájárul. Ellenkező esetben az AAC kockázatviselése csak a felmondásra nyitva álló idő lejáratát követően veszi kezdetét.
A kockázatvállalás kezdő időpontját a Klubtagsági kártya tartalmazza.

 • A mentő esemény fogalma

Mentő esemény következik be, ha az Autoclubban regisztrált személy az általa vezetett autót a Klubtagsági ideje alatt jogszerűen és a jogszabályi, valamint műszaki, karbantartási előírások betartásával használták és az működésképtelenné vagy a vonatkozó előírások alapján a közúti forgalomban való használatra alkalmatlanná vált, közlekedési balesetet szenvedett, kivétel az önhiba miatt menetképtelenné vált gépjármű.

 • A klubtagsági szolgáltatás

Az AAC a közreműködő segítségnyújtási hálózatával együttműködve a mentő esemény bekövetkeztekor az általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget.

 • A Klubtagsági és a kockázatviselés megszűnése

A Klubtagsági szerződés és az AAC kockázatviselése megszűnik:
a) rendes felmondással (évi egy alkalommal, a Klubtagsági egy éves időtartalom lejárta előtt legkésőbb 30 nappal);
b) a Klubtagsági díj fizetésének elmulasztása esetén;
c) a Klubtagsági díj változása esetén, ha a szerződő a szerződést a Klubtagsági időszak végére felmondja,
d) ha az AAC kockázatviselésének kezdete előtt a Klubtagsági esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a Klubtagsági érdek megszűnt. Ha az AAC kockázatviselésének tartama alatt a mentő esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a Klubtagsági érdek megszűnt, a szerződés vagy annak megfelelő része megszűnik;
e) a Felek erre vonatkozó közös megegyezésével.

 • A Klubtagsági jogviszony felmondása

A Klubtagsági szerződést a Szerződő bármikor jogosult (maximum 30 nappal az időszak vége előtt) a Klubtagsági időszak végére felmondani az Autoclubhoz intézett írásbeli nyilatkozattal.

 • Az AAC mentesülésének feltételei és az alkalmazott kizárások

Az AAC mentesülésének esetei és az alkalmazott kizárások az általános szerződési feltételekben találhatóak.

 • Jogvita esetén eljáró bíróság

Jogvita estén a magyar jog az irányadó. A Járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagosan illetékes, a Székesfehérvári Törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a magyar polgári perrendtartás szerinti általános illetékességre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók. Jogvita esetén az eljárás nyelve a magyar.

 • A Klubtagsági titokra, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók

A Klubtagsági titok és a személyes adat biztonsági titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a klub, a Klubtagságiközvetítő, rendelkezésére álló adat, amely a klub, a Klubtagságiközvetítő ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy az AAC-val kötött szerződéseire vonatkozik.

Klubtagsági titkot képeznek különösen az alábbi adatok:

– a Ügyfél ügyfelének személyi adatai;
 – a Ügyfél vagyontárgya és annak értéke;
– a kifizetett Klubtagsági összeg mértéke és a kifizetés ideje;
– a Klubtagsági szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő összes lényeges tény és körülmény.

Személyes adat valamennyi, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

11./1. Az adatkezelés célja

A Klubtagsági szerződés nyilvántartásával, végrehajtásával és a Klubtagsági szolgáltatások teljesítésével összefüggő adatkezelés.

Tájékoztatjuk, hogy az AAC, mint adatkezelő az ügyfeleinek azon adatait jogosult kezelni, amelyek a szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a  szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a  szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges vagy a  törvényben meghatározott egyéb cél lehet. Az AAC ügyfelének minősül a szerződő. Az AAC adatkezelése a szerződés megkötésével megadottnak tekintett önkéntes hozzájáruláson alapul.

Társaságunk ennek keretében kezeli
 – balesettel és a káreseménnyel kapcsolatban:

a szerződő, a biztosított személyazonosító adatait;
b) a Klubtagsági személy adatfelvételkori, a szerződéses kockázattal kapcsolatos egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
c) az a) pontban meghatározott személyt érintő korábbi – az e bekezdésben meghatározott ágazathoz tartozó szerződéssel kapcsolatos –  eseményekre vonatkozó adatokat;
d) a megkeresett klubnál megkötött szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült kockázat felméréséhez szükséges adatokat, valamint
e) a megkeresett klubnál megkötött szerződés alapján teljesítendő szolgáltatások jogalapjának vizsgálatához szükséges adatokat.
Az AAC-hoz érkezett panaszokkal összefüggő adatkezelés Az AAC a panaszügyintézés során tudomására jutott személyes adatokat a Bit. 159. § panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezeli, és az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. Az AAC adatkezelése a Bit. fenti rendelkezésén alapul.

 

11.2. Az adatkezelés időtartama

11.2.1. Az AAC a személyes adatokat a jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az AAC a létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. A  szerződés megkötésével, nyilvántartásával összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat az AAC a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig őrzi meg.

11.2.2. A telefonon történő panaszkezelés esetén az AAC a közötte és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti és a hangfelvételt egy évig, továbbá a panasszal összefüggésben indult a felügyeleti eljárás lezárásáig, vagy az eljárás során hozott határozat ellen indított felülvizsgálati eljárás végéig megőrzi.

11.2.3. Az AAC a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg.

11.2.4. Az AAC a 11.1.2. pontban részletezett, a veszélyközösség védelme érdekében történő adatátvétel folytán más Autóklubtól beszerzett adatokat a 11.1.2. pontban részletezett feltételekkel és időtartam elteltéig kezeli.

11.2.5. Az AAC köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincsen törvényi jogalap.

11.3. Az adatkezelés jogalapja

11.3.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk, hogy a fentebb hivatkozott adatkezelések jogalapja a Bit. 135. §-a és a Bit. 159 §-a, az Sztv. 169. §-a.

11.3.2. Az Infotv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

11.3.3. Az Infotv. értelmében, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

11.3.4. Az érintett természetes személy előzetes hozzájárulása esetén az AAC egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről az AAC az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad tájékoztatást.

 

11.4. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatokat és a titoknak minősülő információkat kizárólag társaságunknak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott Klubtagsági közvetítői, illetve a társaságunk részére külön szerződés alapján adatfeldolgozási vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a társaságunk által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. Tájékoztatjuk, hogy társaságunk az adatkezelések során adatfeldolgozókat vehet igénybe.

11.5. A  titok megtartására vonatkozó rendelkezések

A  titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a klub tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz az AAC-val kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

A titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
– az AAC ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
– a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

 

11.5.1. A  titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel,
c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,
e) az adóhatósággal abban az esetben, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására az AAC törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha  szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel,
j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
k) a csoport másik vállalkozásával

 1. l) törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával,
  m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő Autoclubbal,
  n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval,
  o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,
  p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli klub székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli Autoclubbal,
  q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
  r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal

A titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.

A titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó  szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul az AAC-hez, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a  szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját.

Nem jelenti a  titok sérelmét az AAC által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/B–43/C. §- ban foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.

11.5.2. Az AAC a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a  ügylet

 1. a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
 2. b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.

A  titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha az AAC az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

Nem jelenti a  titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoportirányító tagja részére történő átadása.

A  titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben, ha
a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér  titoknak minősülő adatot
b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér  titoknak minősülő adatot.

11.5.3. Nem jelenti a  titok sérelmét az AAC által a harmadik országbeli Autoclubhoz, viszontklubhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:

 1. a) ha az AAC ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
 2. b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított. A titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

11.5.4. Nem jelenti a  titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása.
d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
Fentiekben meghatározott adatok átadását az AAC a titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
Az AAC az érintett személyt nem tájékoztathatja a 11.5.1. pont b), f) és j) pontjai, illetve a 11.5.2. a)–b) pontjai pont alapján végzett adattovábbításokról. Az AAC a 11.5.1.–11.5.3. pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.

11.5.5. Nem lehet titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó – az Infotv-ben meghatározott – adatszolgáltatási kötelezettség esetén.

 

11.6. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

Társaságunk az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve a társaságunk által – vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével – adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.

Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást társaságunk annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, a feltüntetett elérhetőségi címeken, az AAC belső adatvédelmi felelősének címezve. A kérelmeket, tiltakozásokat, panaszokat a Központi ügyfélkapcsolati és panaszkezelési csoport bírálja el a belső adatvédelmi felelős bevonásával.

Amennyiben az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: 06 1 391 1400 Telefax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a  szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

 • Késedelmi kamat

Az AAC a díj késedelmes megfizetése esetén jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot felszámítani.

Amennyiben a díjfizetésre köteles szerződő a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősül, úgy az AAC a díj késedelmes megfizetése esetén jogosult a Ptk. 6:155. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot és költséget felszámítani.

 • A díjfizetés

A díj összegének megfizetésére a Szerződő köteles. A Szerződő a díjat 1 (egy) évre előre fizeti.

 • A díjfizetés módja

A felek a díj megfizetésének módjára vonatkozóan az alábbi fizetési módokon történő fizetésben állapodhatnak meg:
– készpénzátutalási megbízással (csekken) – az AAC a díjfizetési gyakoriságnak megfelelően postai úton juttatja el a szerződőnek az esedékes díjat tartalmazó csekket, melyet a szerződő köteles befizetni,

 – átutalási megbízással – a klub a díj esedékessége előtt (a választott díjfizetési ütemnek megfelelően) díjbekérőt küld a szerződőnek, mely alapján a szerződő megbízást ad a bankjának a díjbekérőn megjelölt díj átutalására.
– Helyszíni belépésnél kézpénzben, azonnali számlakiállítással

– Internetes felületen (Paypal, Bankkártya, csoportos beszedési megbízás)

 

 • A jognyilatkozatok (bejelentések, értesítések) alaki követelményei és hatályosságának feltételei
 1. A szerződés alanyai szerződéses nyilatkozataikat az alábbiakban meghatározott módon és formában tehetik meg, azok csak ilyen alakban érvényesek:

  – az AAC közreműködője címére megküldött és aláírt postai levél,
  – az AAC közreműködője által megjelölt és közzétett faxszámra elküldött és aláírással ellátott faxküldemény,
  – az AAC közreműködője által megjelölt és közzétett elektronikus levelezési címre megküldött szkennelt és aláírással ellátott okirat,
  – az AAC közreműködője által megjelölt és közzétett telefonszámon megtett nyilatkozat.

A nyilatkozattételi lehetőséget az AAC egyes szerződések és nyilatkozattípusok esetében fentiektől eltérően határozhatja meg, illetve további rendelkezéseket határozhat meg, melyeket a szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek, vagy a felek között külön e tárgyban létrejött megállapodás tartalmaz.

A esemény bejelentésére és határidejére vonatkozó rendelkezéseket a szerződésre vonatkozó általános feltételek tartalmazzák.
2. A jognyilatkozat csak akkor hatályos, ha az az AAC valamelyik szervezeti egységének tudomására jut.

3. A szerződő felek a szerződés felmondását tartalmazó nyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni. Írásban megtett nyilatkozatnak tekinthető a nyilatkozó személy részéről aláírt azon nyilatkozat is, melyet postai úton, faxon, vagy elektronikus úton továbbított szkennelt okirat formájában továbbítanak az AAC által megadott elérhetőségekre.

 1. Postai úton tértivevénnyel történő közlés esetében kézbesítettnek kell tekinteni az AAC által küldött jognyilatkozatot, ha annak átvételét a címzett megtagadta, vagy ha a küldemény a címzett – AAC által nyilvántartott– címéről „ismeretlen helyre költözött” vagy ”nem kereste” jelzéssel érkezik vissza. Kézbesítettnek kell tekinteni továbbá a nyilatkozatot akkor is, ha annak átvételét a címzett vagy annak képviselője aláírásával elismerte.
 • Távértékesítésre vonatkozó szabályozás

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az AAC Klubtagsági megkötése (a továbbiakban: szerződés megkötése) távértékesítés útján történő szerződéskötésnek minősül, ezért Ön a szerződés megkötéstől vagy amennyiben a szerződési feltételeket később kapja kézhez, ezek kézhezvételétől számított 14 napon belül postán vagy e-mailben jogosult a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondani. E 14 napos határidőn belül a szerződés teljesítése csak akkor kezdhető meg, ha az AAC Klubtagsági esetén a szerződő az ajánlattétel során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése a szerződés létrejöttét követően azonnal induljon, ez a hozzájárulás azonban nem érinti a 14 napos felmondási jogot.

Amennyiben a felmondási határidőn belül az AAC az Ön részére esetlegesen az Ön által előzetesen jóváhagyott módon szolgáltatást nyújtott, úgy a felmondással érintett AAC jogosult a díj arányos részét megtartani a szerződés felmondásig eltelt idő arányában.

A fennmaradó díjat a felmondástól számított 30 napon belül kell visszafizetni.

 

 • A  szerződések jellemzői

Kérjük, hogy az időszakra és tartamra, a kockázatviselés kezdetére, az esemény meghatározására, a díjfizetés módjára vonatkozóan, az AAC által nyújtott szolgáltatások teljesítésére, a Klubtagsági megszűnésére, a felmondási feltételeire, az AAC mentesülésének feltételeire, a kizárásokra vonatkozóan szíveskedjenek a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódó szerződési feltételeket, azaz az AAC általános szerződési feltételeit tanulmányozni a szerződés megkötése előtt.

 • Egyéb rendelkezések

  Nem válik a szerződés tartalmává a Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 1. A felek között létrejött megállapodás a szerződés valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
 • Irányadó jog

  A szerződésre, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik, a magyar jog szabályai megfelelően irányadóak.

 • Elévülési idő

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen Klubtagsági vonatkozásában az igények érvényesítésére vonatkozó elévülési idő az esemény bekövetkezésétől számított 1 (egy) év, amely előírás eltér a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott általános 5 (öt) éves elévülési időtől.